درمااسپارک
News & Press Releases

سیستم آلفا دریافت ترخیص کلیدی تنظیم مقررات در کانادا برای لیزر دیود و دستگاه ترکیبی سه بعد

این دستگاه اولین دستگاه در نوع خود در کانادا است و در حال تبدیل شیوه های زیبایی شناختی در سراسر کشور است. Tirat کارمل ، اسرائیل -- سیستم های فرمتک با مسئولیت محدود ، توسعه دهنده جهانی و تولید کننده...