لزگی های رنگدانه ای

lesions pigmented

فقط در مورد هر تا به چند نقطه آشکار بر روی بدن خود را آرزو آنها می توانند پنهان. Freckles, birthmarks, moles, and age spots are just a few of many skin marks called pigmented lesions. درمان های مختلف حداقل تهاجمی در دسترس برای افراد را انتخاب کنید اگر آنها ترجیح می دهند برای خلاص شدن از شر این نقاط وجود دارد. رنگدانه... ادامه