بنزالکونیوم کلرید: باکتری باستر

با وجود نام طولانی و دلهره آور آن، بنزالکونیوم کلرید (BAC) می شود مستقیم به نقطه با قدرت ضدعفونی کننده آن است. BAC یک عامل ضد باکتری است که خواص ضدعفونی کننده دارد. این است که در درجه اول به عنوان یک عامل ضد میکروبی و سورفکتانت استفاده می شود. به عبارت ساده تر، این ماده کشش سطحی مایعاتی را که در آن ها حل می شوند، کاهش می دهد. این... ادامه